Obchodné podmienky

Obchodné podmienky :pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu


článok 1 Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctovm e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.


článok 2 Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Pridať do košíka.

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla pridať do košíka a zadaní počtu kusov, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu systému  a firma Peter  Knapec ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme . Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme . Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a firmou Peter Knapec a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov  Reklamačného poriadku .


článok 3 Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené bez DPH aj z DPH. Platí sa kurierovi v hotovosti pri dodaní tovaru alebo sa tovar dodá po uhradení zálohovej faktúry.


článok 4 Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Pokiaľ je tovar na skade dodáme objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní a do 7 praconých dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak tovar fyzicky  nie je na sklade(o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 2-4 týždňov  na dobierku alebo od uhradenia zálohovej faktúry.

Úhradou zálohovej  faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet firmy Peter Knapec, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, firma Peter Knapec sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode firmy Peter Knapec a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, firma Peter Knapec sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch až troch pracovných dní , resp. tovar označený v ponuke textom „Tovar je na objednávku“ do 14 dní po pripísaní úhrady na účet firmy Peter Knapec.

Firma Peter Knapec sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme ako miesto doručenia. Ak  je pri tovare poznámka DOPRAVA ZADARMO ,cena za dopravu kurierom sa neúčtuje. Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom firmu Peter Knapec vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber je možné tovar vyzdvihnúť po dohode na firme Peter Knapec .

V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru . Z toho dôvodu by zákaznik mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru svojpomocne. Firma Peter Knapec nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.


článok 5

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany zákazníka - zákazník má právo stornovať objednávku písomne(adresa firmy), telefonicky 0903 251 293 alebo e-mailom na adresu obchod@vahy-vahy.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená,alebo nebola odoslaná kurierom na dobierku. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry) alebo odoslením kurierom na dobierku,  firma peter Knapec si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom "tovar je objednávku" aj storno poplatok vo výške 20% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 6.

Storno objednávky zo strany  firmy Peter Knapec - firma Peter knapec si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - nie je možné z technických príčino tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, firma Peter Knapec bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode firma Peter Knapec a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, firma Peter Knapec sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.


článok 6

Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvyPlatí iba pri nákupe v e-shope Peter Knapec

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru .

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese vahyknapec@gmail.com   alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar firme Peter Knapec osobne  alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s firmou Peter Knapec a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.

Firma Peter Knapec sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.


článok 7

Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnúť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup . Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Miesto plnenia záruky je adresa firmy Peter Knapec. Dopravu do miesta a z miesta  plnenia záruky , prípadné poštovné hradí kupujúci.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie.Firma Peter Knapec nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach a  zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou , alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.