Odmerné valce s certifikátom o overení


Odmerný valec je plastová alebo sklenená dutá nádoba s ryskami, ktorá je určená na odmeriavanie objemu kvapalín alebo pevných látok . Najčastejšie sa využíva v chemických laboratóriách na odmeriavanie objemov kvapalín alebo látok , ale aj v predajniach na predaj napríklad rozlievaného vína .

Nový Zákon o metrológii z 15. mája 2018 (č. 157/2018) ustanovil pre zariadenia spoločného stravovania povinnosť používať POVINNE KALIBROVANÉ MERADLÁ v skladoch potravín. Podľa Vyhlášky 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania - Chladený a mraziarenský sklad možno podľa kapacity zariadenia spoločného stravovania nahradiť chladničkou a mrazničkou , ktoré musia spĺňať metrologické požiadavky rovnaké ako sklad. Na základe uvedeného je povinnosťou vybaviť každú chladničku, mrazničku, suchý a studený sklad povinne kalibrovaným meradlom.