Služby


Peter Knapec - kalibračné laboratórium 

Kukučínova 2968 

02401 Kysucké Nové Mesto


Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila Osvedčenie o akreditácii č. K-112 

Peter Knapec - Kalibračnému laboratóriu , Kukučínova 2968 , 02401 Kysucké Nové Mesto . 

Osvedčenie o akreditácii osvedčuje spôsobilosť vykonávať kalibráciu nestranne a dôveryhodne plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.


Vykonávame akreditovanú aj neakreditovanú kalibráciu meradiel teploty a vlhkosti . 

V objednávke je potrebné uviesť že požadujete akreditovanú kalibráciu , inak je kalibrácia vykonaná neakreditovane .


Vykonávame kalibráciu meradiel vo vlastných laboratórnych priestoroch

so stálym vybavením a aj na mieste používania kalibrovaných meradiel u

zákazníka .  

Kalibračné laboratórium je spôsobilé vykonávať meranie v

oblasti teploty v rozsahu (- 45 až 660)°C a v oblasti relatívnej vlhkosti

vzduchu v rozsahu (10 až 95)% rh.


Sklené teplomery -40 až +360 °C

Radiačné infra teplomery  -18 až + 500 °C 

Priamoukazujúce teplomery -45 až 660 °C 

Vlhkomery relatívnej vlhkosti vzduchu  10 až 95 % rh


Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti podľa predpisu HACCP pre kuchynské prevádzky a potravinárstvo

Kalibrácia meradiel teploty a vlhkosti pre lekárne , zdravotníctvo, priemysel atď.


Kalibrácia je určenie a dokumentovanie odchýlky údaja indikovaného meracím prístrojom (hodnota, ktorú odčítame na displeji teplomera , alebo na stupnici) od konvenčne pravej hodnoty meranej veličiny . Kalibrácia musí byť vykonaná s použitím etalónu, ktorého metrologická kvalita je vždy určená kalibráciou etalónom na vyššej úrovni.Výsledky kalibrácie sa spolu so zistenými odchýlkami zaznamenajú do certifikátu o kalibrácii .